แบบรายงานผลการดำเนินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

เผยเเพร่เมื่อ 153 เข้าชม

ประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินความเสี่ยงมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)
** บันทึกข้อความ  ดาวน์โหลด

**แบบฟอร์รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
1. บันทึกติดตาม ดาวน์โหลด
2. เอกสารแนบ 1 แบบทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ดาวน์โหลด