ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง – ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง – ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567

เวลา 06.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเดิน – วิ่ง – ปั่น ภายในมหาวิทยาลัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร สามารถดูกำหนดการและเส้นทาง เดิน – วิ่ง – ปั่น ได้ที่ https://bit.ly/3WhD3KP

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72พรรษา วันที่ 28กรกฎาคม 2567
ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ ลานหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ
นักศึกษาจองลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบกิจกรรมนักศึกษา ตามQR code
-กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนทุกท่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนทุกท่าน
งดเหล้าเข้าพรรษา
จุดเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อคนที่คุณรัก

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567

พร้อมเพรียงกันเวลา 07:30 น.

ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หนังสือราชการภายนอกแจ้งเวียน สำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

หนังสือราชการ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กรณีกลับเข้ารับราชการใหม่

การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดการพิธีการ อย่างมืออาชีพ”

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งบทความ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

ทดสอบหนังสือเวียนภายนอก

บันทึกข้อความภายในแจ้งเวียน สำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2567

บันทึกข้อความเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประเมินเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 7 – 16 เมษายน พ.ศ. 2567

สำเนาเอกสารประชาสัมพันธ์ Call for EQA Academic Paper Submissions to ONESQA Internation e-Journal (OIJ)2024

สำเนาคำสั่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอนำส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และข้อมูลสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

คู่มือ กฏ ระเบียบ การเงิน การคลัง และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2567

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6/9 เดือน ปีการศึกษา 2566

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ  2567

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานอธิการบดีร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย คณะผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “สำนักงานอธิการบดีร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย”

กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ณ ห้องประชุมกิจกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และร่วมแสดงเจตจำนง “ทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย” ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ทั้ง 38 แห่ง ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย””

พิธีเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2567 ม.ราชภัฏสกลนคร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดี เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยสักการะ พร้อมกล่าวสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และ “ตราพระราชลัญจกร” เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

อ่านเพิ่มเติม “พิธีเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2567 ม.ราชภัฏสกลนคร”

60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโสจากชมรมเพชรราชภัฏ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหาวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทำบุณตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป และพิธีทักษิณานุประทาน จากนั้นเป็นกิจกรรมเล่า 4 ยุค “6 ทศวรรษ แห่งการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนผ่าน” โดย ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อดีตอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏสกลนคร และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากอดีตสู่ยุคปัจจุบัน ให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม “60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และบุคลากรผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม”

คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 684/2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่ ก.พ.อ. กำหนด

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เครื่อข่ายมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและแต่งตั้งใ ห ้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 

 

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม
รองอธิการบดีด้านบริหาร

นายเกษม บุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2566

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2566

Fanpage Facebook

สำนักงานอธิการบดี

YOUTUBE

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

แผนการจัดการความรู้

อ่านเพิ่มเติม

แผนพัฒนาระบบสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

อ่านเพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี

อ่านเพิ่มเติม

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินสำนักงานอธิการบดี