ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
1. บันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01/ว139 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
2. ฟอร์มแบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

เอกสารแจ้งเวียนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 4 ฉบับ เรื่องมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานราชการซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 60 แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 59 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 58
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 59-62
แผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนาคุณภาพ      
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาระบบสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ      
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      

 

อธิการบดี

อธิการบดี

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

logo ระบบสารสนเทศ 2new
logo ระบบสารสนเทศ 4new
logo ระบบสารสนเทศ 5new