ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกข้อความ ที่ อว0621.01(1)/ว 709 ลว. 10 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
อ่านเพิ่มเติม “บันทึกข้อความ ที่ อว0621.01(1)/ว 709 ลว. 10 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

บันทึกข้อความ ที่ อว 0621/ว222 ลว.9 มี.ค. 66 เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสาร

เผยเเพร่เมื่อ
  • 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ ลว.24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ
อ่านเพิ่มเติม “บันทึกข้อความ ที่ อว 0621/ว222 ลว.9 มี.ค. 66 เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสาร”

หนังสือราชการภายนอกแจ้งเวียน สำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ทดสอบหนังสือเวียนภายนอก

บันทึกข้อความภายในแจ้งเวียน สำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

บันทึกข้อความ ที่ อว0621.01(1)/ว 709 ลว. 10 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกข้อความ ที่ อว 0621/ว222 ลว.9 มี.ค. 66 เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสาร

ส่งสำเนาเอกสารคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

บันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01(1)/ว 469 เรื่อง ขอนำส่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ

บันทึกข้อความ อว 0621/ว177 ลว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2566 (ฉบับแก้ไข)

เอกสารดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 9 เดือน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเรียนว่ายน้ำหลักสูตรปลาดาว (พื้นฐาน) และหลักสูตรปลาโลมา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

ใบสมัครค่าเรียนว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01(1)/ว22 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

บันทึกข้อความที่ อว 0621.01(1)/ว1123 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่องขอนำส่งสำเนาเอกสาร

คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างและรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาฯ

สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำเนาประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าภายในอาคาร/สถานที่ ฉบับที่ 4)

ประกาศ มรสน. ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี    
แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 60

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 59-62
 แผนการจัดการความรู้
 

 

 

 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ทางการเงิน    
 แผนพัฒนาระบบสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี

 

คลังเก็บ

รักษาราชการแทนอธิการบดี

รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี

แบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองในสังกัดของท่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)

แบบประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองในสังกัดของท่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)

แบบประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แบบประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)