ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ

เผยเเพร่เมื่อ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา 08.30 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคาร 11 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล

อ่านเพิ่มเติม “ทดสอบ”

ขอนำส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

ขอนำส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยเเพร่เมื่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งบทความ

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลด

  1. ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม
  2. ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ
  3. แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น
  4. มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  5. ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ

หนังสือราชการภายนอกแจ้งเวียน สำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งบทความ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

ทดสอบหนังสือเวียนภายนอก

บันทึกข้อความภายในแจ้งเวียน สำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอนำส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บันทึกข้อความ ที่ อว0621.01(1)/ว 709 ลว. 10 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกข้อความ ที่ อว 0621/ว222 ลว.9 มี.ค. 66 เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสาร

ส่งสำเนาเอกสารคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 9 เดือน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเรียนว่ายน้ำหลักสูตรปลาดาว (พื้นฐาน) และหลักสูตรปลาโลมา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

ใบสมัครค่าเรียนว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01(1)/ว22 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

บันทึกข้อความที่ อว 0621.01(1)/ว1123 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่องขอนำส่งสำเนาเอกสาร

คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 795/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง ให้ใช้คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2566

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างและรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาฯ

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี    
แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 60

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี   

 แผนการจัดการความรู้
 

 

 

 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ทางการเงิน    
 แผนพัฒนาระบบสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี

 

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม
รองอธิการบดีด้านบริหาร

นายเกษม บุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี