แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
1. บันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01/ว139 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
2. ฟอร์มแบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 1/2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                           1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
                           1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม “เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 1/2563”

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563