แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • บันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01/ว 184 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
1. บันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01/ว139 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
2. ฟอร์มแบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563