ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เผยเเพร่เมื่อ

เชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ 20 ถึงวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน้าห้องงานบริหารทั่วไป (หน่วยปฏิบัติงานส่วนหน้า กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ชั้น 1 อาคาร 10 และออกเสียงเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง”

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2565

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565

เผยเเพร่เมื่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565
เล่มเอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
เล่มรายงานวาระที่ 4  ดาวน์โหลด
Powerpoint เสนอที่ประชุม  ดาวน์โหลด

เอกสารอ.ประวิทย์ ดาวน์โหลด

 

เอกสารประชุมหารือความเสี่ยงที่ 2 3 5

เผยเเพร่เมื่อ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
เล่มแผนบริหารความเสี่ยง  planRisk2565
งานเลขา ดาวน์โหลด

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักงานอธิการบดีจึงขอความอนุเคราะห์ท่านและบุคลากรในหน่วยงานดำเนินการ Dowload

  1. บันทึกข้อมูลผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการนำผลการพัฒนาสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  2. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
    กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 29 เดือนเมษายน 2565

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ IP PHOE 76

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยเเพร่เมื่อ

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
Power Poin ดาวน์โหลด
เอกสารวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ดาวน์โหลด
2. ผศ.หิรัญ ประสารการ   ดาวน์โหลด