แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รอบ 12 เดือน)

เผยเเพร่เมื่อ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

เผยเเพร่เมื่อ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2564

เผยเเพร่เมื่อ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  ดาวน์โหลด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2564”

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

เผยเเพร่เมื่อ

เอกสารแนบ 1 รายงานผลบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

เผยเเพร่เมื่อ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณบดี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 พ.ศ.2564 และประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี นั้น อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการให้ดำรงตำแหน่งคณบดี”

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อ หรือสมัครในวันที่ 1-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อ หรือสมัครในวันที่ 1-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อ หรือสมัครในวันที่ 1-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10”