หัวข้อข่าว

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2565

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2564

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2563

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานผลการดำเนินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มุมมองทิศทางหรือโอกาสในการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปสู่การจัดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี “

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565