หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2563

เอกสารการประชุมผู้แแทนคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งกรรมกรรมสภาคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 4 ฉบับ เรื่องมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานราชการซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการพิวารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563