หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2564

เอกสารประชุมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 11 ตุลาคม 2564

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รอบ 12 เดือน)

ประกาศ มรสน. ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 29 ก.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 29 ก.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2564