หัวข้อข่าว

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

บันทึกข้อความ ที่ อว0621.01(1)/ว 709 ลว. 10 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกข้อความ ที่ อว 0621/ว222 ลว.9 มี.ค. 66 เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสาร

ส่งสำเนาเอกสารคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 9 เดือน)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทดสอบหนังสือเวียนภายนอก

บันทึกข้อความ อว 0621/ว177 ลว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2566 (ฉบับแก้ไข)