หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565

เอกสารประชุมหารือความเสี่ยงที่ 2 3 5

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2565

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2564

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2563

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานผลการดำเนินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565