หัวข้อข่าว

ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการพิวารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2562

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2562

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561