แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 59 เข้าชม

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน)1. บันทึกข้อความ อว 0621 /ว 124 ลงวันที่ 9  มีนาคม  2565 เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน)
2. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารแนบ 1)
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว รอบ 6 เดือน (เอกสารแนบ 2)