เอกสารประชุมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 11 ตุลาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 149 เข้าชม

เอกสารประชุมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 11 ตุลาคม 2564
1.1 ไฟล์สไลด์นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด
1.2 เอกสารประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
1.3 ระเบียบวาระแผนบริหารความเสี่ยง ครังที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
1.4 แผนเสียงย้อนหลัง ดาวน์โหลด
1.5 สไลด์ประชุม วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
1.6 ความเสี่ยงงานพัสดุ ดาวน์โหลด