แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

เผยเเพร่เมื่อ 308 เข้าชม

เอกสารแนบ 1 รายงานผลบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน  ดาวน์โหลด