ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2569) ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 224 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2569) ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับนางสาวพิชญาดา ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา ร่างแผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10