ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เผยเเพร่เมื่อ 102 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Power Point การประชุม ดาวน์โหลด

ข้อมูล KM ย้อนหลัง 3 ปี  ดาวน์โหลด
หัวข้อองค์ความรู้ จำนวน 12 องค์ความรู้ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์มฟอร์ม ติดตาม โครงการ ของกองแผน ดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ สนอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด