ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 161 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แบบฟอร์มรายงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มจัดทำแผนจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 ส่งหัวข้อองค์ความรู้ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ 1) กำหนดส่งภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
    2.2 จัดทำแผนการจัดการความรู้ฉบับสมบูรณ์ รวบรวมเป็นรูปเล่มของแต่ละกอง (เอกสารแนบ 2) กำหนดส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด

3. Power Point  ดาวน์โหลด