วันที่ 29 ก.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 226 เข้าชม

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 15.30 น. ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับคณะบริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อรวบรวมและคัดกรองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายนอกและสังคม จัดหาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม น่าสนใจ ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางพัฒนาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยต่อผู้บริหาร และร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร