ที่ อว 0621.08/ว186 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาคำสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 254 เข้าชม

ขอนำส่งสำเนาคำสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ท.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิ์ พ.ศ.2564
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานด้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2564
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์ทางปัญญา พ.ศ.2564
  5. คำสังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 97/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    Full Screen