ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อ หรือสมัครในวันที่ 1-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

เผยเเพร่เมื่อ 493 เข้าชม

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อ หรือสมัครในวันที่ 1-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

  1. ประกาศกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564
  2. กำหนดการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติกระบวนการสรรหาคณบดี
  3. ประกาศกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2564
  4. กำหนดการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)