ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

เผยเเพร่เมื่อ 453 เข้าชม

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณบดี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 พ.ศ.2564 และประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ.2564 จำนวน 1 ฉบับมาพร้อมหนังสือนี้ และขอประชาสัมพันธิ์ทุกท่าน ดังนี้

Full Screen