เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ 237 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  2/2562

วันจันทร์ที่ 18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2562  ดาวน์โหลด

1.2  เรื่องแจ้งจาก ก.บ./ก.บ.ม.   ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลด

1.4  ปฏิทินตรวจเยี่ยม (Site Visit)  ส่วนราชการระดับสำนัก สถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

1.5  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 12/2561 ดาวน์โหลด

1.6  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

(งานพัสดุ งานบริหารบุคคลและนิติการ หน่วยตรวจสอบภายใน) ดาวน์โหลด

1.7  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.8  การสร้างปั๊มน้ำมันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.9  การคืนเงินยืม (สำนักงานอธิการบดี)

1.10  ขอความกรุณาคัดแยกขยะ ดาวน์โหลด

1.11  แนวปฏิบัติการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการแก้ไข

  ความยากจนของประชาชนในเขตชนบท ดาวน์โหลด

1.12  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1.13  การประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.14  รายงานสรุปยอดผู้เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

 

ระเบียบวาระที่  2        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

3.2  สรุปรายงานการส่ง แบบเหตุผลความจำเป็น (งานบริหารบุคคล)

3.3  การจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี (KM)

3.4  เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

3.5  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ ศธ 0542.01/ว 69 วันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม

และขอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการหลักของส่วนราชการ)

 

ระเบียบวาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

4.2  รายงานผลการเบิกจ่ายรายโครงการ (งบประมาณแผ่นดิน) ดาวน์โหลด

4.3  รายงานจำนวนสมาชิกจิตอาสา และการรายงานผลการกรอกรายงานผล

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จำแนกตามหน่วยงาน ดาวน์โหลด

4.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

                          4.5  การเตรียมความพร้อม เข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” ระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด

4.6  รายงานการเสียชีวิตและประสบอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากร ดาวน์โหลด

4.7  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ และ กรอ. ดาวน์โหลด

4.8  รายงานผลการออกค่ายอาสาเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนหอพักใน ดาวน์โหลด

4.9 เรื่อง การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562

4.10 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารในการทำงาน”

4.11  สรุปหน่วยงานที่มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลด

4.12  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ

    พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

4.13  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

   สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

4.14  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่  5        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                             ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด


ระเบียบวาระที่ 6      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 เรื่องแจ้งจากหัวหน้างาน (ผอ. จะให้ หน. งาน รายงาน)

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 3/2562