แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 120 เข้าชม

สำนักงานอธิการบดีจึงขอความอนุเคราะห์ท่านและบุคลากรในหน่วยงานดำเนินการ Dowload

  1. บันทึกข้อมูลผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการนำผลการพัฒนาสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  2. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
    กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 29 เดือนเมษายน 2565

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ IP PHOE 76