คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 118 เข้าชม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen