เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563

เผยเเพร่เมื่อ 458 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด

1.2  เรื่องแจ้งจาก ก.บ./ก.บ.ม.   ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม

       สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลด

1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 12/2562 ดาวน์โหลด

1.5  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด

1.6  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลด

1.7  ขอความร่วมมือประหยัดการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ดาวน์โหลด

1.8 ขอส่งชื่อเรื่องคู่มือหลักการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

       กองกลาง และ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

1.9  แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำคุณวุฒิ

       ของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

       หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ พ.ศ. 2562 และ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

       วิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชากา พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

1.10  พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ” ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

3.2 สรุปข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี

      “ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

      ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การวางแผนขุดลอกห้วยทราย ดาวน์โหลด

4.2 ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ ธนาคาร UOB ดาวน์โหลด

4.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1./2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

      ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

4.4 สรุปผลการการดำเนินงานกิจกรรม เดิน – วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี

      “ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                           5.1 คัดเลือกองค์ความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

5.2 ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

      พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด

5.3 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป

(วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563)