ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

เผยเเพร่เมื่อ 125 เข้าชม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Powerpoint  ปกเอกสารประชุม ดาวน์โหลด 

 เอกสารหมายเลข 1 : รายงานการบันทึกสถานะโครงการของหน่วยงาน

1.1 กองกลาง ดาวน์โหลด
1.2 กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
1.3 กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2 : คู่มือการรายงานสถานะการดำเนินโครงการและการรายงานตัวชี้วัดโครงการ ดาวน์โหลด