หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มสำรวจระบบบริหารจัดการและกระบวนงาน

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยฯ

แบบสรุปความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562