หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มสรุปการปฏิบัติงานลูกจ้างโควิค

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2563

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มสำรวจระบบบริหารจัดการและกระบวนงาน

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563