หัวข้อข่าว

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 1/2563

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มสำรวจระบบบริหารจัดการและกระบวนงาน

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยฯ

แบบสรุปความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน