เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2562

เผยเเพร่เมื่อ 483 เข้าชม

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  9/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                                    

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 8/2562 และ 9/2562 ดาวน์โหลด

1.2  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)

ครั้งที่ 8/2562 9/2562 และ 10/2562 ดาวน์โหลด

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 ดาวน์โหลด

1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 7/2562 และ 8/2562 ดาวน์โหลด

1.5  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

1.6 ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

1.7 ขอเชิญร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด

1.8  รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดาวน์โหลด

1.9 เรื่องแจ้งจากหัวหน้างานสังกัดสำนักงานอธิการบดี

1.9.1 ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” ดาวน์โหลด

1.9.2 การเปิดตรวจรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด

1.9.3 งาน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

1.9.4 จุลกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

1.9.5 รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1.9.6 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.9.7 แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง

ติดตามการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

4.2 รายงานจำนวนสมาชิกจิตอาสา และการรายงานผลการกรอกรายงานผล

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำแนกตามหน่วยงาน

4.3 ปฏิทินการดำเนินงาน ต,ค. 2562 – มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด

4.4 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แนวทางการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 10/2562