เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563

เผยเเพร่เมื่อ 434 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 12/2562 ดาวน์โหลด

1.2  เรื่องแจ้งจาก ก.บ./ก.บ.ม.   ครั้งที่ 12/2562 ดาวน์โหลด

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม

       สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด

1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2562 ดาวน์โหลด

1.5  สรุปรายงานการส่งหัวข้อองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

1.6  ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการ

       ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

       หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ

       และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ดาวน์โหลด

1.7  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด

1.8  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด

1.9  แจ้งส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

       ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

1.10 งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 “ข้าว ปลา ป่า เกลือ” ดาวน์โหลด

1.11 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีมอบรางวัล

        การประกวด ดาว – เดือน 2019 ดาวน์โหลด

1.12 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)

        และเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

3.2 ติดตามการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2563 “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่” หัวข้อการพัฒนาทักษะสมอง

       ด้วย EF ต่อยอดการพัฒนาการ 4 ด้านของเด็ก

4.2 กิจกรรมเดิน – วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี “ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน”

     ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด

4.3 กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

4.4 กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ ดาวน์โหลด

4.5 กำหนดการรับแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ./ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                              – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)