เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2562

เผยเเพร่เมื่อ 697 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2562

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2562 ดาวน์โหลด

1.2 เรื่องแจ้งจาก ก.บ./ก.บ.ม.   ครั้งที่ 11/2562 ดาวน์โหลด

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2562 ดาวน์โหลด

1.4  แรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 10/2562 ดาวน์โหลด

1.5 รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด

1.6 การกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ ดาวน์โหลด

1.7 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ

การประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ

และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ดาวน์โหลด

1.8 รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด

1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้

ในการรับสมัครนักศึกษา พ.ศ. 2562 และ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการ

เรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

1.10 แจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.11 แจ้งผลการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

1.12 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2562 ดาวน์โหลด

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

3.3 ติดตามการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

3.4 ติดตามรายงานผลการปิดตรวจสอบภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.2 รายงานจำนวนสมาชิกจิตอาสา และการรายงานผลการกรอกรายงานผล

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำแนกตามหน่วยงาน

4.3 รณรงค์การปิด – เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

4.4 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี พ.ศ. 2562 “บ้านเชียงเกมส์” และ กำหนดการแข่งขันกีฬา

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

4.5 ความร่วมมือระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการเป็นครูพิเศษให้กับนักเรียน

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

4.6 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

4.7 การจัดสรรผู้เข้าพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

4.8 กิจกรรมเดินวิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี “ราชภักสกลนคร มินิมาราธอน” ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                             – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 1/2563