เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562

เผยเเพร่เมื่อ 336 เข้าชม

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีครั้งที่  4/2562

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลด

1.2  เรื่องแจ้งจาก ก.บ./ก.บ.ม.   ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลด

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

ครั้งที่ 4/2562 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562 ดาวน์โหลด

1.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลด

1.5  รายงานผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด

1.6  ร่างกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ

และการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” ดาวน์โหลด

1.7 รายงานผลการตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิการบดี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

1.8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

และลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

1.9 เรื่องแจ้งจากหัวหน้างานภายในกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี

1.10 แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

 

ระเบียบวาระที่  2        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลด

 

ระเบียบวาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 สรุปรายงานการส่ง แบบเหตุผลความจำเป็นและการประเมินค่างานเพื่อกำหนด

ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

3.2 รายงานผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด

3.3 รายงานจำนวนสมาชิกจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

 

ระเบียบวาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดาวน์โหลด

– กองกลาง

– กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด

– กองพัฒนานักศึกษา

4.2 การดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and

Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน

งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

4.3 การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาวน์โหลด

4.4 กำชับการตรวจสอบความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ

จากจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด

4.5 กำชับการอยู่เวรยามส่วนราชการ จากจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด

4.6 กิจกรรมการจัดอบรมเรื่องการป้องกันและซักซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัย ดาวน์โหลด

4.7 การลงนามรับเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) งบประมาณ 18,900,000 บาท ดาวน์โหลด

4.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด

4.9 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยจ่าย

จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

4.10 รายงานผลการแข่งขันกีฬานักศึกษา ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” ดาวน์โหลด

4.11 โครงการ/ กิจกรรม จิตอาสาขององค์กรนักศึกษาที่ดำเนินงานตามงบประมาณ

โครงการราชภัฏร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด

4.12 การบริการสวัสดิการนักศึกษา ดาวน์โหลด

4.13 แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ดาวน์โหลด

4.14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลง

งบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด

4.15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 197/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

4.16 แจ้งการดำเนินงานติดตามผลสำเร็จงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

4.17 รายชื่อบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมงานพิธีวันจักรี 6 เมษายน 2562

และงานพิธีทำน้ำอภิเษก 8 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด

4.18 ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

 

ระเบียบวาระที่ 5        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 5/2562