หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 4 ฉบับ เรื่องมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานราชการซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2562

แบบสำรวจระบบสารสนเทศภายในสำนักงานอธิการบดี

ป้องกัน: ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561

แจ้งรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ

แผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560