หัวข้อข่าว

ป้องกัน: ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561

แจ้งรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ

แผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มขอใช้บริการรถบัสมหาวิทยาลัย

แบบฟร์อมเปลี่ยนเวรปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ

แบบฟอร์มขอบ้านพักมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มใบขอรถมหาวิทยาลัย