หัวข้อข่าว

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แต่งตั้งคณะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2563 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 ฉบับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)