เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 1/2563

เผยเเพร่เมื่อ 328 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                           1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
                           1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
                           แผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

  = เอกสารประกอบวาระเพิ่มเติม =
1) Power point เอกสารประชุม ดาวน์โหลด
2) เอกสารประชุมฉบับเต็ม ดาวน์โหลด