เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2563

เผยเเพร่เมื่อ 50 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2563

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1    เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลด

1.2    เรื่องแจ้งจาก ก.บ./ก.บ.ม.   ครั้งที่ 3/2563 และครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด

1.3    แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลด

1.4    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลด

1.5    รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลด

1.6    รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลด

1.7    กระบวนการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

1.8    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 10 ดาวน์โหลด

1.9    ขอความร่วมมือแนบไฟล์เอกสารหนังสือราชการภายนอก

และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงในระบบออกเลขหนังสือ

ราชการภายนอกและคำสั่งออนไลน์ ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ติดตามการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1    การพักชำระหนี้ของธนาคาร ดาวน์โหลด

4.2    การจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนวิถีธรรมฯ ช่วงสถานการณ์ Covid-19 ดาวน์โหลด

4.3    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน  งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

4.4    รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ดาวน์โหลด

4.5    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดหาและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.6    แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563

4.7    รายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency  (OIT) การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

4.8    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และบันทึกสถานะ

การดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

(1 ต.ค. 62 – 30 มี.ค. 63) ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         –

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป