เอกสารการประชุมผู้แแทนคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งกรรมกรรมสภาคณะ

เผยเเพร่เมื่อ 98 เข้าชม

เอกสารการประชุมผู้แแทนคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งกรรมกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เอกสารหมายเลข 1      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจาก ตำแหน่งของประธานสภา และกรรมการสภาและการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข  2     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข  3     กำหนดการ ขั้นตอน และกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข  4     แบบฟอร์มแบบสมัครและแบบกรอกประวัติและผลงาน สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ       ดาวน์โหลด1   ดาวน์โหลด 2

เอกสารหมายเลข  5     บันทึกขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข  6     ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

6.1 (ตัวอย่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (สำหรับคณะ) ดาวน์โหลด

6.2 (ตัวอย่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภทผู้แทน ทั่วไป (สำหรับมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด

6.3 (ตัวอย่าง) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (สำหรับคณะ) ดาวน์โหลด

6.4 (ตัวอย่าง) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภทผู้แทนทั่วไป (สำหรับมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด

6.5 (ตัวอย่าง) บันทึกรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (สำหรับกรรมการเลือกตั้งประจำคณะ) ดาวน์โหลด

6.6 (ตัวอย่าง) บันทึกรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (สำหรับคณะ) ดาวน์โหลด

6.7 (ตัวอย่าง) บันทึกรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภทผู้แทนทั่วไป (สำหรับมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด

6.8 (ตัวอย่าง) บัตรลงคะแนน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ ประเภทผู้แทนข้าราชการและประเภทผู้แทนทั่วไป ดาวน์โหลด