ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นบริการ ระบบงานมาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรม

วิสัยทัศน์

เเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เอกลักษณ์

มุ่งมั่นบริการ ประสานงานอย่างมืออาชีพ สู่ผลงานคุณภาพมาตรฐาน

อัตลักษณ์

บุคลากรเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ

1.พัฒนาการบริหารและบริการให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการบริการและบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร
3.พัฒนาการให้บริการเชิงรุก ได้มาตรฐาน