ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นบริการ ระบบงานมาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรม

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการให้บริการ เชิงรุก มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส

พันธกิจ

1.พัฒนาการบริหารและบริการให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2.เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการบริหารและบริการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเชิงรุก สามารถสื่อสารภาษาอาเซียนได้
2.การให้บริการที่ทันต่อเหตุการณ์
3.สร้างและพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน
4.พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจ