ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี

There are no upcoming events at this time.

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 60 แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 59 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 58
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 59-62

อธิการบดี

อธิการบดี

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

logo ระบบสารสนเทศ 2new
logo ระบบสารสนเทศ 4new
logo ระบบสารสนเทศ 5new