ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2562

เผยเเพร่เมื่อ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  9/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                                     อ่านเพิ่มเติม “เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2562”

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยเเพร่เมื่อ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี

There are no upcoming events at this time.

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 60 แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 59 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 58
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 59-62
แผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนาคุณภาพ      
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาระบบสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ      
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      

 

อธิการบดี

อธิการบดี

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

logo ระบบสารสนเทศ 2new
logo ระบบสารสนเทศ 4new
logo ระบบสารสนเทศ 5new