ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค.62) สำนักงานอธิการบดี

1) เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ➡ ดาวน์โหลด
2) เอกสารแนบ 2 องค์ความรู้ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ➡ ดาวน์โหลด
*ขอความกรุณาส่งคุณชนกญาดา โคตรสาลี ณ กองนโยบายและแผน ชั้น ๔ อาคาร ๑๐
ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 หรือทาง E-mail: plan@snru.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ IP PHONE 174 

เอกสารทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

➡ คำอธิบายตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของสำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลด
คำชี้แจง ขอความอนุเคราะห์แต่ละงานดำเนินการ ดังนี้
ข้อ 1 ใช้หลักการ เลิก ลด เสริม สร้าง มาใช้ในการท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด
💡  ตัวอย่าง
ข้อ 2 กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี โดยใช้ TOWS Matrix ดาวน์โหลด
💡  ตัวอย่าง
อ่านเพิ่มเติม “เอกสารทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี”

ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี

There are no upcoming events at this time.

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 60 แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 59 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 58
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 59-62

อธิการบดี

อธิการบดี

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

logo ระบบสารสนเทศ 2new
logo ระบบสารสนเทศ 4new
logo ระบบสารสนเทศ 5new