ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอธิการบดี
กำหนดส่งรูปเล่ม ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ กองนโยบายแผน อาคาร 10 ชั้น 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ชนกญาดา โคตรสาลี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ IP PHON 174

อ่านเพิ่มเติม “แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562

  • เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2562 ดาวนโหลด
  • เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด

 

ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี

There are no upcoming events at this time.

การวิเคราะกรอบตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 60 แผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี 59 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 58
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 59-62

อธิการบดี

อธิการบดี

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี

ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

logo ระบบสารสนเทศ 2new
logo ระบบสารสนเทศ 4new
logo ระบบสารสนเทศ 5new